Jak przebiegają roboty ziemne?

Szeroko rozumiane budownictwo, to nie tylko prace związane z powstawaniem nowych budowli czy wyburzaniem starych, ale również roboty ziemne, czyli wszelkie prace związane z przygotowaniem podłoża do posadowienia budynku albo budowli czy też zmiana ukształtowania powierzchni terenu w celach innych niż budowlane.

Sposób urabiania gruntu

Roboty budowlane można sklasyfikować różnie, w zależności od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Możemy je podzielić ze względu na sposób urabiania gruntów na:
– ręczne – dotyczy to gruntów rozluźnionych, mało spoistych oraz niewielkiego obmiaru robót; stosuje się w tym przypadku takie narzędzia jak m. in.: łopata, rydel, oskard, łom czy młot pneumatyczny,
– mechaniczne, wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego takiego jak koparki, spycharki czy zgarniarki oraz w przypadku dużego obmiaru robót;
– za pomocą materiałów wybuchowych, kiedy mamy do czynienia z gruntami litymi, skalistymi.
Zagęszczaniu gruntu służą ubijaki i walce.

Podstawowe roboty ziemne

Często roboty ziemne dzieli się na trzy grupy uwzględniające stopień ich zaawansowania: podstawowe, wykończeniowe oraz przygotowawcze i porządkowe.
Do pierwszej z nich zalicza się makroniwelację, wykopy wąsko- i szerokoprzestrzenne, wykopy liniowe, niwelacje i ostateczne ukształtowanie terenu.

Roboty ziemne wykończeniowe, przygotowawcze i porządkowe.

Druga grupa robót to roboty ziemne wykończeniowe, do których zalicza się: wyrównanie wykopów przestrzennych, wykopy pod ławy i stropy, nasypy, wyrównanie skarp, mikroniwelację, a także aranżację małej architektury, rozkład ziemi roślinnej i darni.
Ostatnia grupa robót ziemnych to roboty przygotowawcze i porządkowe, polegające na usunięciu darni i ziemi, karczowaniu, wycince, wytyczaniu obrysu budowli oraz odprowadzeniu wód opadowych, a także porządkowaniu terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *